លោកគ្រូ មហាជុំ និយាយពីការធ្វើបុណ្យ – Halo Sài Gòn


Dear all beloved, Visitors and subscriber,

Thanks for your watching my channel, Please kindly help subscribe for get new clip update daily.

#RonadJM #សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ

My Best!

———————

Xem thêm các bài viết về điểm du lịch, nhân loại Sài Gòn tại phân mục https://halosaigon.com.vn/dia-diem/
Nguồn bài viết tại: Halo Sài Gòn

READ  Khu du lịch Văn Thánh, ngắm Vinhomes central park, Sài Gòn ngày 24.12.2018 - Halo Sài Gòn